Hoe werkt het?

No cure no pay houdt in dat u uw advocaat pas hoeft te betalen indien de zaak wordt gewonnen. Wordt de zaak verloren dan bent u geen advocatenkosten kwijt. Tegenover deze risicobeperking staat dat bij een gewonnen zaak de advocaatbeloning mag worden verhoogd met een vooraf afgesproken bedrag, ‘succes fee’. Om u als cliënt te beschermen heeft de Nederlandse Orde van Advocaten voor de hoogte van deze fee een dubbele drempel opgelegd. Deze dubbele drempel zorgt ervoor dat u nooit meer advocaatkosten kwijt kunt zijn, dan dat u wint met de zaak. De advocaat mag bij een gewonnen zaak niet meer kosten in rekening brengen dan 100% van zijn normale uurtarief en mag niet meer declareren dan 25% van de vordering. Deze drempel brengt dus met zich mee dat u op zijn hoogst 25% van het aan u toegewezen bedrag aan advocaatkosten kwijt kunt zijn.

Rekenvoorbeeld no cure no pay

Voorbeeld 1:

Stel u heeft een no cure no pay contract afgesloten met uw advocaat. In dit contract bent u overeengekomen dat de advocaat 75% van zijn normale uurtarief extra in rekening mag brengen, indien uw zaak gewonnen wordt. Zijn normale tarief is € 250 in het uur. Wint de advocaat uw zaak niet, dan hoeft u geen advocaatkosten te betalen.

De rechter wijst uw vordering toe. De aan u toegewezen schadevergoeding bedraagt € 100 000. Doordat u de zaak heeft gewonnen bent u het uurloon van de advocaat plus de extra fee van 75% die u heeft afgespproken verschuldigd aan uw advocaat. Uw advocaat heeft 25 uren aan uw zaak besteed. Dit komt neer op het bedrag € 6 250 berekend op basis van het normale uurtarief vermeerderd met €  4 687,50 (=75% fee), dus € 10 937,50.

Het toegekende bedrag van de rechter ter hoogte van € 100 000 moet worden verminderd met € 10 937,50 aan advocatenkosten. Dit betekent dat u aan het einde van de rit € 89 062,50 overhoudt.

Om te voorkomen dat de advocaatkosten buitensporig hoog kunnen oplopen, is er naast de 100% beperking een tweede beperking gesteld aan de fee. De fee mag niet hoger zijn dan 25% van het bedrag van het behaalde resultaat.

Voorbeeld 2:

Stel dat uw advocaat anders dan in voorbeeld 1 in plaats van 25, 75 uren aan uw zaak heeft besteed. Dit betekent dat u dan indien uw zaak gewonnen wordt het bedrag in beginsel neer zou komen op € 18 750 op basis van het uurtarief vermeerderd met € 14 062,50  (=75% fee), dus een bedrag van € 32 812,50. Dit zou betekenen dat u € 67 187,50 over houdt van het door de rechter toegekende bedrag. Maar omdat het bedrag aan advocaatkosten niet hoger mag zijn dan 25% van het toegekende bedrag van de rechter,  bent u slechts € 25 000 verschuldigd. Dit betekent dus dat u in deze zaak € 75 000 over houdt.

Advocaten zijn verplicht zich aan deze regels te houden. Doet de advocaat dit niet, dan loopt hij een grote kans om voor de tuchtrechter te moeten verschijnen.

Voor wiens rekening komen andere kosten dan advocaatkosten?

De kosten die niet onder de beloning van de advocaat vallen, zoals de kosten voor het inzetten van schade specialisten of medische specialisten komen in beginsel voor uw rekening. Het is echter mogelijk om deze overige kosten ook af te dekken met no cure no pay. Indien u afspreekt dat de overige kosten ook onder het no cure no pay-systeem vallen, wordt de dubbele drempel verhoogd. De beloning van de advocaat mag in dit geval maximaal worden verhoogd met 150%, indien de zaak wordt gewonnen. Ook geldt er een hogere tweede beperking, de advocaatkosten mogen namelijk maximaal 35% van het door de rechter toegekende bedrag bedragen. Dit moet vooraf uiteraard wel worden vastgelegd. Het voordeel is wel dat indien er geen resultaat wordt geleverd, deze kosten voor de advocaat zullen zijn.

Voorbeeld 3:

U heeft een no cure no pay contract afgesloten met uw advocaat. Omdat u verwacht (bijvoorbeeld op basis van de ervaringen van uw advocaat en zijn advies) dat er rapporten van medisch specialisten en/of schade experts moeten worden ingewonnen, wilt u graag deze kosten afgedekt hebben. U heeft daarom met uw advocaat afgesproken dat uw advocaat – indien de zaak wordt gewonnen – 150% van zijn normale uurtarief extra in rekening mag brengen. Zijn normale uurtarief is € 250. Uw advocaat besteedt 25 uren in uw zaak. Dit komt in neer op een bedrag van € 6 250 vermeerderd met € 9 375, dus € 15 625. Stel het door de rechter toegekende bedrag is evenals in de vorige voorbeelden € 100 000. De advocaatkosten mogen dus niet meer bedragen dan 35% van € 100 000, dus € 35 000. De advocaatkosten van 15 625 blijven in dit voorbeeld binnen de 35% beperking.

Wanneer mag no cure no pay worden toegepast?

Het no cure no pay-systeem mag alleen worden toegepast in letsel- en overlijdenszaken. Het systeem mag worden toegepast met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019. Wanneer wordt een zaak gewonnen en heeft uw advocaat recht op zijn salaris? Een zaak kan in het eerste geval worden gewonnen als de advocaat voor de rechter worden wint. De uitspraak van de rechter moet echter wel bindend zijn. In geval dat uw zaak wordt gewonnen in eerste aanleg, bijvoorveeld voor de rechtbank kan daarna doorgaans nog hoger beroep door 1 van partijen worden ingesteld. Gebeurt dit niet binnen de gestelde termijn (doorgaans 4 weken). Dan heeft uw advocaat recht op uitbetaling van zijn honorarium. Gaat u, of uw wederpartij binnen de gestelde termijn in hoger beroep, dan heeft u advocaat pas recht op zijn honorarium als hij ook daar de zaak wint en de uitspraak bindend is geworden. Een zaak kan ook geschikt worden. Een schikking houdt in dat de de partijen een onderlinge afspraak maken. Deze afspraak worden op papier vastgesteld. Deze afspraak kan bijvoorbeeld inhouden dat u een bepaald bedrag zal ontvangen. Door een schikking wordt voorkomen dat de rechter een uitspraak doet. Bij een schikking heeft uw advocaat recht op zijn honorarium.

Wij zoeken een passende advocaat voor u!

Klik hier voor gratis en vrijblijvend advies